خوش آمدید. اگر می خواهید در مورد آنچه آن را مانند بهآمریکا می دانید، برایان مرد شکارچی بهترین نویسنده در دسترس است.