ຍິນດີຕ້ອນຮັບ . ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ ຕ້ອງການທີ່ຈະ ຮູ້ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ມັນ ຄ້າຍຄືວ່າຈະ ເປັນອາເມຣິກາ , Brian Jaeger ແມ່ນ author ທີ່ດີທີ່ສຸດ ທີ່ມີຢູ່.

 

nyinditonhab   thahakvathan  tongkanthicha  hukiauakab  singthiman  khai khuvacha  penoamerika  Brian Jaeger aemn author  thidithisud  thimiyu