សូមស្វាគមន៍ ។ ប្រសិនបើលោក អ្នកចង់ដឹង អំពីអ្វីដែល វាដូច ជាមាន អាមេរិក ជាមួយ លោក Brian Jaeger គឺជា អ្នកនិពន្ធ ដ៏ល្អបំផុតដែល អាចរកបាន។

 

saumosvakom  .  brasenbae lok  anak chng doeng  ampi avei del  vea dauch  chea mean amerik cheamuoy lok Brian Jaeger kuchea anakniponth  da la bamphot del  ach rk ban .